lunedì 11 luglio 2016

Il ritorno di Lillo e Peppino (Liu e Peppinu) ... un ghiornu 'i menzu lugliu ...Lillu e Peppinu comu ogni annu da lugliu fino a fini d'austu si ritrovunu 'a passiata 'a mari mi si fannu quattru chiacchiri supra a situazioni 'i Missina. Lillu abita a Milano da cinquant'anni e Peppinu inveci esti in pensioni da quasi cinq'anni e vive da sempre a Messina. Sittati dinanzi 'a vasca i vanderli come la chiama Pippinu, Lillu o Liu comu u chiamunu l'amici ci dici a so cumpari Pippinu: - Non capiti chiddu c'aviti 'nta stu tesoru 'i città e i terra ... l'autra vota mi scialai cu di braciolettini i spada ... e di quattru custadeddi ... come fate mi bi lamentati sempri .... picchi Pippinu non passati 'u tempu mi bi lamentati a fari quacchi cosa 'pa città chi trovu sempri peggiu ... minchia c'è un fetuni i spazzatura 'nto viali da libbittà -. Peppino risponde: - tu dissi già dec'anni fa 'cca non c'è nenti i fari nuddu pigghia iniziativa e l'unica cosa chi facemu e farci cullare da 'sta cammaria micidiali ... -. Tutto seccato Lio replica: - vi 'nfirriria a moffi ma 'u sintisti chiddu chi succidiu 'nta tangenziali ... tutto 'o scuru, gallerie chi fetunu, viadotti ristretti a 'na cossia non sacciu i quannu ... io quannu tonnu dicu tra mia e mia ... st'annu quannu tonnu trovu u viadotto 'i Ritiru tuttu novu, bellu confezionatu, macché è chiu scassatu 'i l'annu prima ... ma chi fati 'nta sta città inveci mi travagghiati giucati cu ruzzle o candy cresci saga ... nta l'uffici? - Peppinu stoppannu l'amicu e interrompennulu continua: - ouuuu mutu non è vero chi 'cca non cancia nenti avemu u sinnucu tibetanu chi sta facennu un sacchi 'i cosi ... l'autobussu nottunnu pi' figghioli di lidi e a pista ciclabili .... comu chidda c'aviti a Milanu ... - Lio: Pippu non mi inchiri i pila ... ma si nta pista ciclabili ci su i machini in quatta fila e poi è lagga quantu un pittusu i buttigghia ... non canciari discussu ... l'autru ionnu pigghiai 'a tangenziali 'pa 'nnari unni me figghia chi avi a casa a Santusaba 'ma visti cu Diu ... gallerii studati e spatti o ritonnu appa nesciri a boccetta picchi mi dissiru chi u svinculu 'i l' annunziata è ancora chiusu dopo quatt'ranni 'ma ba minati a postu mi travagghati ... Pippu non tu vogghiu 'chiu diri 'cca u Siguri ni desi le più 'ranni meravigghi du munnu e vui ne sapiti valorizzari ... vui comu dici 'a canzoni 'ddurmiti ancora e lasciate che tutto rimanga sempre com'è. Peppinu: - ma chi dici Liu ora fra 'na picca puru o centru faremu a diffenrenziata ... me mugghieri già 'ntrasiu in crisi e mi dissi 'ta poi fari tu sta cosa comu si ghiama differenziazione ... 'nni stamu 'sbigghiannu, ammodernando cu sto sinnucu, tra du anni saremo chiu avanti i Liverpulli. - Lio: - tuttu fumu 'nta l'occhi Pippineddu a Milanu è normali chi l'autobussi e i trammi funzionino anche la notte ... 'ma quann'era picciriddu io era na cosa noomali puru 'cca aunni nui si ti ricordi c'era u notturnu e non facia sulu a litoranea ma tuccava quasi tutti i stradi e i rioni ... quindi quali novità quali liverpulli e quali novità du futuru .... a proposito i futuru cu l'accierri missina comu semu misi? - Peppinu: - Stracuzzi dissi chi 'rruvamu quatti tutt'al più sesti ... - Con fermezza Lillo blocca il suo ottimista amico: - speramu chi non su frasi di circo-stanza picchi io vogghiu tunnari mi mi vidu u missina a Milanu, ricoddu chi quannu vincemmu a San Siro contru 'ddu milan stellari ... mi bagnai u pani'nta l'ufficio ... mi diciunu cu è Zampagna, dopu chi signau tra Nesta e Maldini mi misi o travagghiu a maglia 'i Zampagna e 'i pigghiava pu culu ... bei tempi ... dovete essere esigenti chiedere il meglio dei calciatori disponibili, noi semu u missina no u canicatti ... o Pippu non è chi fati cu palluni comu 'ca tangenziali, 'ca spazzatura e cu tutti l'autri prublemi e cioè chi bi ni futtiti ... - Peppino: - in effetti Liu 'na vota ammenu nto palluni pretinniumu e volaumu iauti non ni bastava mancu a serie B, oggi invece avemu sta magghia e ni basta puru 'a tezza categoria ... ma si vulemu veramenti beni a maglia non aviriumu vuliri a serie A?!?! Io credo che dalle persone a cui vulemu beni pritinnemu u megghiu 'pi 'dda cosa, altrimenti ... non penso chi ci vulemu beni, ma sai 'i cosi canciaru 'cca nta l'uttimi decianni ... si 'fa Filosofia, paroli, fiori, paci in tibet, si nomina il nome du Signuri invanu e autri cosi chi 'cca non ti pozzu diri 'u sai chi 'i mura non hannu orecchi e sentunu. - Lillo: - Pippu tu dicu 'i na vita 'cca 'a genti non voli 'i cosi fatti boni e u megghiu, 'cca a genti si vinni pu un pacchi i pasta ... quannu ci su l'elezioni a missina a Barilla registra n'aumentu i vendita du 100% tant'è chi a Rummo dissi chi voli ntrasiri 'nta stu giru d'affari picchi esti convenienti ... Pippu ora chi anchi nui anziani sapemu usari internetti ... spetta spetta ... a chi bell'aria chi tira 'nta sta batteria masotto ... a Milanu ma 'nsonnu a notti ... sintemuni cu whatsappi, ni mannamu li emeli e cu l'autri appi ... -. Peppinu: minchia Lillu chi parri difficili, stasira mi vidu a frassica cussì mu nsignu magara io internetti ... - Lillo: - ma 'cca aviti a banda lagga? - Peppinu: - ma non tu sacciu diri fossi mancu chidda stritta ... comunque si ai ragiuni n'avemu assentiri cu comu si chiama da speci i telefonu, mu dissi me figghia l'autru ionnu ... ah si u smazzifonni e così ti dicu chiddu chi succedi a Missina, ok? - Lillo: - Si ci sto cumpareddu ... ammenu così ti spronu 'pi canciari missina e mi raccumannu e prossimi elezioni sbagghiati n'autra vota ... non aviti a chiediri a pasta e a pulizia morale ... aviti ddumannari 'i fatti ... l'autostrada, il verde pubblico, la cura dell'arredo urbano, posti i travagghiu pi figghioli e la valorizzazioni du patrimonio artistico, storico, culturali e paesaggistico 'i missina pi fari sodda e dari travagghiu a sti figghiola chi sunnu 'nto menzu a na strada. Comu d'autru fattu chi sintia chi ancora u museo è nchiusu, basta con l'essere 'a barzelletta i tutti ... avemu ritunnari a città megghia d'Italia nto palluni e in tuttu ... chiediamo Pippinu ... u dicia magara u Signuri ... chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto. -

Nessun commento:

Posta un commento

Cerca nel blog

GRAN MIRCI

GRAN MIRCI
TUTTO SULLA STORIA DI MESSINA

Segui Granmirci.it su TWITTER

GRANMIRCI.IT (TWITTER)

Instagram

Instagram

Youtube